Meer nodig dan een boekhouding? 

Stuur uw onderneming op inzicht!

Overige bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie:

Meer dan Finance is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 7738 3745.

Het BTW - identificatienummer van Meer dan Finance is NL 003 18 79 93 B57.

De heer van der Vlist is Accountant - Administratieconsulent (AA) en staat ingeschreven bij de beroepsvereniging NBA.


Opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden

Tijdens onze kennismaking brengen we samen uw vraagstelling in kaart waarna Meer dan Finance een opdrachtbevestiging opstelt. Afhankelijk van de vraagstelling kan het tarief verschillen en wordt vooraf met u besproken. Het tarief varieert tussen € 85 per uur tot € 125 per uur. Met de opdrachtbevestiging worden tevens de algemene voorwaarden verstuurd waaronder de opdracht zal worden uitgevoerd. 

In deze tijden van Covid-19 biedt Meer dan Finance de mogelijkheid om het betalingsmoment van het honorarium bespreekbaar te maken.


Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of een andere betrokkene een aanmerking hebben op het handelen of de dienstverlening van dit kantoor, dan kan hij of zij natuurlijk contact met mij opnemen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat deze melding te goeder trouw wordt gedaan en uiting wordt gegeven aan oprechte en gegronde zorg. Alle meldingen worden uiteraard zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de klachtenregeling behandeld.


Disclaimer voor www.meerdanfinance.com

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meer dan Finance is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Meer dan Finance.

Meer dan Finance streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Meer dan Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.meerdanfinance.com op deze pagina. 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn